0

Gebruikersvoorwaarden Inkoop XL®

Artikel 1. Definities

De navolgende begrippen met een beginhoofdletter hebben de volgende betekenis:

1.1  Bestelomgeving: Het door Inkoop XL aangeboden digitale bestelplatform welke Opdrachtgevers kunnen gebruiken om Opdrachten te plaatsen bij Opdrachtnemers en die Opdrachtnemers kunnen gebruiken om informatie over hun Producten en/of Diensten te verstrekken.

1.2  Deelnemers: (Potentiele) Opdrachtgevers die in het kader van Inkoop XL (mogelijk) gebruik (gaan) maken van Leveringen van Opdrachtnemers tegen de Inkoopvoorwaarden zoals door Inkoop XL bedongen.

1.3  Dienst: De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden overeenkomstig de in de Inkoopvoorwaarden gestelde eisen.

1.4  Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden en de Specifieke Leveringsvoorwaarden die gekoppeld zijn aan bepaalde Producten en Diensten welke door Inkoop XL zijn bedongen. De Specifieke Leveringsvoorwaarden prevaleren eventueel aangevuld met aanvullende afspraken die zijn overeengekomen tussen Partijen.

1.5  Inkoop XL: De organisatie welke handelt als inkoopcollectief met als doel schaalvoordelen te realiseren voor Deelnemers.

1.6  Levering: De (af)levering van een Product en/of Dienst, inclusief eventuele montage of installatie daarvan overeenkomstig de in de Inkoopvoorwaarden gestelde eisen.

1.7  Opdracht: Een feitelijke opdracht of bestelling van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tegen de Inkoopvoorwaarden.

1.8  Opdrachtgever: Een Deelnemer die daadwerkelijk een Opdracht plaatst bij Opdrachtnemer.

1.9  Opdrachtnemer: De leverancier die binnen de Bestelomgeving zijn Producten en/of Diensten aanbiedt tegen de Inkoopvoorwaarden.

1.10  Partij(en): Opdrachtgever en Opdrachtnemer afzonderlijk of gezamenlijk, afhankelijk van de context.

1.11  Product: De door Opdrachtnemer te leveren zaken en/of bijbehorende Diensten.

Artikel 2. Deelname

2.1  Deelnemers zijn na registratie bij Inkoop XL niet verplicht af te nemen. Registreren is gratis en biedt de mogelijkheid aan Deelnemers om Opdrachten bij door Inkoop XL geselecteerde leveranciers te plaatsen. Op het moment dat Deelnemers een Opdracht plaatsen zijn zij Opdrachtgever.

2.2  Op Opdrachten zijn de Inkoopvoorwaarden van toepassing waarmee Partijen zich naar elkaar verplichten. Inkoop XL is niet verantwoordelijk voor de naleving van de rechten en plichten die Opdrachtgever en Opdrachtnemer jegens elkaar hebben, maar kan wel vrijblijvend bemiddelen indien verstoringen optreden.

2.3  Contactpersonen als dusdanig herkenbaar binnen de Bestelomgeving kunnen hun Partij vertegenwoordigen en binden.

2.4  Inkoop XL heeft de inspanningsverplichting om: a) Opdrachtnemers zorgvuldig te selecteren voor uiteenlopende Producten en Diensten; b) Inkoopvoorwaarden tot stand te brengen; c) Deelnemers voor het inkoopcollectief te werven; d) Een Bestelomgeving te bieden.

2.5  Inkoop XL is bevoegd om (bedrijfs-)namen van Deelnemers en/of Opdrachtnemers te gebruiken in uitingen, met als doel meer Deelnemers te werven voor het inkoopcollectief zodat de voordelen kunnen toenemen. 

Artikel 3. Gebruik Inkoop XL Bestelomgeving

3.1  Deelnemer ontvangt van Inkoop XL een persoonlijk wachtwoord waarmee hij kan inloggen in de Inkoop XL Bestelomgeving. Deelnemer dient deze code te wijzigen en is verantwoordelijk voor het juist gebruik en beheer van die code.

3.2  Opdrachtnemers met een webshop kunnen aan Deelnemers een eigen inlogcode verstrekken. Dit kan enige tijd in beslag nemen. De inlogcode geeft toegang tot de webwinkel van Opdrachtnemer, waarbij op Opdrachten de Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De inlogcode wordt door Opdrachtnemer verstrekt aan Deelnemer nadat deze het contact met Opdrachtnemer in de Bestelomgeving heeft geactiveerd. Het activeren leidt niet tot de verplichting van Deelnemer om Opdrachten te plaatsen. Deelnemer is verantwoordelijk voor een juist gebruik en geheimhouding van verstrekte inloggegevens.

3.3  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juist en storingvrij functioneren van zijn webwinkel voor zover daarvan sprake is.

3.4  Partijen houden Inkoop XL op de hoogte over verstrekte Opdrachten. Bij Opdrachten die via een webshop lopen welke gekoppeld is aan de Inkoop XL omgeving gebeurd dat automatisch. In andere gevallen door het mailen van een kopie van de Opdracht naar info@inkoopxl.nl. Opdrachtnemers informeren Inkoop XL over geplaatste Opdrachten en Opdrachtnemer stemt daarmee in. Inkoop XL kan ook informatie opvragen bij Opdrachtgevers welke daaraan hun medewerking verlenen.

3.5  Op het moment dat Opdrachtgever een Opdracht plaatst, conformeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich aan de Inkoopvoorwaarden. Partijen zijn op de hoogte van de Inkoopvoorwaarden welke via de Bestelomgeving zijn in te zien en te downloaden.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1  Informatie in de Bestelomgeving over Leveringen en aanverwante zaken wordt zo goed mogelijk vertrekt, doch Inkoop XL draagt geen verantwoordelijkheid in de juistheid van de informatieverstrekking.

4.2  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever voldoende duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die het plaatsen van een Opdracht en de aanvaarding van de Levering zijn verbonden.

Artikel 5. Geheimhouding

Partijen maken verstrekte of op andere wijze aan hen bekend gemaakte of bekend geworden gegevens en kennis, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1  Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan rechtstreeks verplichtingen met elkaar aan op basis van de Inkoopvoorwaarden. Inkoop XL zit hier niet tussen en is niet aansprakelijk voor de naleving van afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Inkoop XL is hierin geen partij, maar faciliteert de samenwerking.

6.2  Inkoop XL is niet aansprakelijk voor schade die Partijen lijden als gevolg van deelname aan het inkoopcollectief, het gebruik van faciliteiten respectievelijk de toepassing van Inkoopvoorwaarden.

6.3  Inkoop XL is niet aansprakelijk voor schade die Partijen als gevolg van het niet doorlopend en / of zonder onderbreking kunnen raadplegen van de Bestelomgeving en daaraan gekoppelde webshops.

6.4  Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet geheimhouden of verkeerd gebruik van de aan Opdrachtgever verstrekte login codes.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1  Het is niet toegestaan om informatie uit de Inkoopvoorwaarden te verveelvoudigen en / of derden daarvan kennis te laten nemen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Inkoop XL.

7.2  De intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de offerteaanvragen en Inkoopvoorwaarden en de Bestelomgeving kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Inkoop XL.

7.3  Inkoop XL heeft het recht om Inkoopvoorwaarden te wijzigen, waarbij de aanpassingen niet van invloed zijn op lopende Opdrachten en daaraan gekoppelde Inkoopvoorwaarden.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Ieder geschil tussen Inkoop XL en Partijen zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Inkoop XL is gevestigd. 

© 2021. Inkoop XL®, Gebruikersvoorwaarden d.d. 29 oktober 2021